Klubben » Generalforsamling » Generalforsamling 2020 » Indkaldelse
Holmsland, den 9. januar 2020.
 
Bestyrelsen indkalder herved til klubbens ordinære generalforsamling
torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00.
Generalforsamlingen afholdes i restaurationslokalet på Klevevej 19,
Holmsland, 6950 Ringkøbing.
 
 
Dagsorden:
 
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmerne.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg af bestyrelsesmedlem er Bitten Østergaard (modtager ikke
genvalg), Søren Høy (modtager ikke genvalg), Peter Søndergaard
(modtager ikke genvalg) og Martin Zarp (modtager ikke genvalg).
Frede Madsen har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen.
På valg sum suppleanter er Bente Rindom (modtager ikke genvalg) og
Sigfred Husted (modtager genvalg).
  1. Valg af revisor og revisor suppleant.
På valg som revisor er Bente Randers (modtager ikke genvalg) og som
revisor suppleant er Søren Andersen (modtager ikke genvalg).
  1. Eventuelt.
 
 
Forslag fra medlemmerne skal for at kunne  behandles på den ordinære
generalforsamling  være skriftligt indgivet til bestyrelsen v/Bitten Østergaard
på mail – bitten.oestergaard@gmail.com - senest den 30. januar 2020.
Holmsland Klit Golfklub Email: holmslandgk@gmail.com