Klubben » Generalforsamling » Generalforsamling 2020
Referat af generalforsamling tirsdag den 6. februar 2020 i

Holmsland Klit Golfklub.

 

Klubbens formand, Bitten Østergaard, bød velkommen til

generalforsamlingen, hvor der var mødt 85 medlemmer.

 

 

Ad punkt 1: Valg af dirigent.

Bitten Østergaard foreslog valg af Bent Brodersen som dirigent.

Der var ikke andre forslag.

Bent Brodersen blev valgt som dirigent.

Bent Brodersen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig

indvarslet. Ingen var uenig i dette.

 

Ad punkt 2: Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Bent Brodersen gav ordet til Bitten Østergaard, som bad os rejse os

og mindes dem, som vi ikke mere har i blandt os.

Herefter gav Bitten Østergaard en meget god og fyldig beretning om

klubbens virke i året 2019.

Der henvises her til formandens beretning på klubbens hjemmeside.

Formandens beretning blev godkendt.

 

Ad punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Bent Brodersen gav her ordet til klubbens kasserer Søren Høy.

Der henvises her til klubbens regnskab på klubbens hjemmeside.

Det bemærkes derfor alene, at der er et underskud på tkr. 95 – hvoraf

tkr. 25 er en ekstraordinær post. Så budgettet holder stik.

I 2018 var der et mindre overskud på tkr.14.

Det reviderede regnskab blev godkendt.

 

Ad punkt 4: Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter.

Bent Brodersen gav her igen ordet til klubbens kasserer Søren Høy.

Et budgetteret driftsoverskud på tkr. 66 blev godkendt.

Der budgetteres med et fald i banelejen til den nye udlejer, da man forventer

kun at disponere over 18 huller. Året 2020 er aftalt til at være et prøve år, for

at se om det er muligt, at klubben kan overtage driften af banen.

Kontingentet er i 2020 for seniorer kr. 5.500,-. Der er reelt tale om en større

besparelse end kr. 500,- da kontingentet ikke er ændret i flere år.

Klubben får nu kr. 900,- pr. seniormedlem i år 2020 mod kr. 385,- i år 2019.

Øvrig info omkring andre kontingent satser kan ses i regnskabet for 2019.

Budgettet og fastsættelse af medlemskontingenter for år 2020 blev godkendt.

 

Ad punkt 5: Forslag fra bestyrelsen.

Dirigenten meddelte, at der ikke  var forslag fra bestyrelsen.

 

Ad punkt 6: Forslag fra medlemmerne.

Dirigenten meddelte, at der ikke var forslag fra medlemmerne.

 

Ad punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg af bestyrelsesmedlem er Bitten Østergaard (modtager ikke genvalg),

Søren Høy (modtager ikke genvalg), Peter Søndergaard (modtager ikke genvalg)

og Martin Zarp (modtager ikke genvalg). Frede Madsen har meddelt, at han

ønsker at udtræde af bestyrelsen.

På valg som suppleanter er Bente Rindom (modtager ikke genvalg) og Sigfred

Husted (modtager genvalg).

 

Bent Brodersen meddelte, at bestyrelsen havde følgende forslag til nyvalg

til bestyrelsen: Olav Middelhede, Bent Brodersen, Sebastian Schaper, Rusty Seltz

og Freddy Sunesen.

Finn Hansen foreslog nyvalg til bestyrelsen af Freddy Sunesen og Knud Jeppesen.

Med baggrund i ovennævnte var der så kampvalg, idet der nu var 6 medlemmer

i forslag til de fem ”poster”.

Alle seks (bortset fra Freddy Sunesen, der var på ferie) præsenterede sig og orienterede

om baggrunden for at opstille til nyvalg til bestyrelsen.

Herefter gik vi over til skriftlig afstemning, hvor alle medlemmer fik udleveret en

stemmeseddel med besked på, at man max. måtte skrive 5 medlemmer på stemme-

sedlen, som efterfølgende blev talt op af Søren Høy m.fl..

Resultatet af den skriftlige afstemning blev:

Freddy Sunesen, Bent Brodersen, Knud Jeppesen og Olav Middelhede blev valgt til

bestyrelsen for en toårig periode og Sebastian Schaper blev nyvalgt til bestyrelsen for en

etårig periode.

 

Rusty Seltz blev nyvalgt som suppleant til bestyrelsen og Sigfred Husted blev genvalgt

som suppleant til bestyrelsen.

 

Ad punkt 8: Valg af revisor og revisor suppleant.

På valg som revisor er Bente Randers (modtager ikke genvalg) og som revisor suppleant

er Søren Andersen (modtager ikke genvalg).

Finn Ebbe Jakobsen blev nyvalg som revisor og Torben Graversgaard blev nyvalgt som

revisor suppleant.

 

Ad punkt 9: Eventuelt.

 

Per Aagaard: Mente at der var et stort gab imellem bestyrelsen og klubber i klubben,

hvilket han henstillede forbedret til den nye bestyrelse.

 

Anders Bagger: Foreslog bestyrelsen at driving range skulle lukkes 1 time om dagen til

boldopsamling.

 

Kalle Holm: Var der ikke noget om, at det i tidernes morgen blev omtalt at de 27 huller

skulle bevares ?

Thomas Andersen: Svarede at det på den ekstraordinære generalforsamling blev aftalt,

at de ”røde” 9 huller skulle nedlægges mod en kontingentnedsættelse – vi skulle afgive

de 9 huller et år senere til Lalandia. Vi har ikke solgt noget – vi ejer ikke banen m.v..

Vi har fået en god aftale med Lalandia, som nu står som ejer af banen.

 

Kalle Holm: Skal John Clausen og Ole Nielsen ud herfra ?

Thomas Andersen: Der foreligge intet omkring golfbanens personale.

Lalandia er den nye ejer, og dermed også dem der bestemmer.

 

Birthe Brogaard: Hvordan kommer det fremtidige samarbejde til at gå ude på banen ?

Bitten Østergaard: Vi har haft møder med DGU, som siger, at vi kan være dobbelt så

mange medlemmer i klubben, uden at dette medfører problemer med at spille golf på

banen / herunder tidsbestilling.

 

Ejvind Møller: Foreslog at der skulle være en ”afslutningsmatch” på de røde huller –

inden de lukkes.

 

Thomas Andersen: Vi efterlyser/ser gerne kvinder i bestyrelsen.

 

Thomas Andersen: Takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for indsatsen igennem

årene og overrakte dem en vinkasse fra Holmsland Klit Golfklub.

 

Bitten Østergaard: Generalforsamlingen er slut. Bitten takkede Bent Brodersen for

veludført arbejde.

 

 

NB: Bestyrelsen holdt efterfølgende et lille konstitueringsmøde, hvor det blev aftalt,

at Thomas Andersen er ny bestyrelsesformand og Søren Vinther ny næstformand –

resten aftales inden for nær fremtid.

 

 

Frede Madsen               Bent Brodersen

Referent.                        Dirigent.
Holmsland Klit Golfklub Email: holmslandgk@gmail.com